Zgodovina v grafih in številkah
delnica

Eno od meril uspešnosti je rast knjižne vrednosti prilagojene delnice (upoštevajoč cepitve in združitve delnic). Če ocenjujemo poslovanje skozi povečevanje knjigovodske vrednosti delnice, vidimo, da smo povečali vrednost v sedmih od dvanajstih let, v letu 2014 se je knjigovodska vrednost delnice povečala najbolj v zadnjih desetih letih.

V tabeli na tej strani smo prikazali časovno vrsto nekaj osnovnih razvojnih kazalnikov, s katerimi običajno na hitro opisujemo delnice in podjetja. Podatki o velikosti in uspešnosti v zgodnjih devetdesetih letih so nam izziv, ki ga želimo na drugačen način v tem desetletju doseči in preseči. Velik skok spremembe knjižne vrednosti delnice v letu 2004 je posledica usklajevanja naložb z mednarodnimi računovodskimi standardi s prevrednotenjem nepremičnin na pošteno tržno vrednost.

Pregled razvoja družbe v času, daljšem od deset let pripravljamo v letnem poročilu zato, da bi lažje umestili in razumeli rezultate zadnjega poslovnega leta. Preteklo poslovanje in donosi sicer niso garancija za prihod- nje, so pa lahko pomoč vlagateljem pri ocenjevanju uresničljivosti načrtov za prihodnost.

Leto:
Število delnic
Knjižna vrednost delnice
Dobiček na delnico
Dividenda na delnico
Povprečno št. zaposlenih
Celotni prih. na zaposl.
Dobiček na kapital
Sprem. knjižne vred. delnice
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2005 2003 2002 2001
189.946 189.946 189.946 189.946 189.946 189.946 189.946 189.946 189.946 189.946 189.946 189.946 189.946 189.946
11,74 11,74 12,47 12,04 13,74 14,55 15,17 20,34 20,02 19,45 18,15 13,22 12,69 11,11
0,04 0 0 0 0 0 0 0,62 1,03 1,09 1,99 0,99 0,93 4,41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3
165.490 135.202 117.786 199.943 149.508 111.053 329.510 250.269 292.060 227.310 244.580 162.680 192.480 646.690
0,32% -17,87% -9,67% -3,41% -10,58% -14,54% 0% 3% 5.1% 5.8% 12.8% 7.7% 7.6% 40%
0.05 -0.73 0,43 -1,70 -0,81 -0,62 -5,17 0,32 0,57 1,28 5,1 0,88 1,05 7,58
 

Naložbe

Kratkoročne