Zgodovina v besedi

Nika, investiranje in razvoj, d.d., Brežice je bila ustanovljena 10.8.1990 in vpisana v sodni register pod št. srg. 990/90 dne 26.11.1990 pri Temeljnem sodišču v Novem Mestu, Enota v Novem Mestu. Osnovni kapital družbe je bil razdeljen na 20.000 rednih delnic na prinosnika, z nominalno vrednostjo 100 DEM za delnico.

Z delnico Nika se je začelo trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze 4.6.1991.

Po sklepu skupščine dne 31.5.1994 je prišlo do razdelitve ene stare delnice NIKA d.d. na 20 novih delnic ter do povečanja osnovnega kapitala družbe iz lastnih sredstev na 400 mio SIT, tako da je nominalna vrednost ene nove delnice znašala 1.000,00 SIT. Povečanje osnovnega kapitala na 400 mio SIT je bilo vpisano v sodni register Temeljnega sodišča v Novem Mestu dne 30.9.1994, s sklepom 94/01782.

Po sklepu skupščine dne 31.5.1995 je prišlo do povečanja osnovnega kapitala z izdajo 80.000 delnic serije A druge emisije. Povečanje osnovnega kapitala na 480 mio SIT je bilo vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Krškem dne 16.7.1996, s sklepom 96/00139.

Nika d.d. je dne 27.3.2000 vložila predlog za začetek postopka prisilne poravnave, naslovno sodišče pa je s sklepom z dne 19.4.2000 odločilo, da se nad dolžnikom začne postopek prisilne poravnave. V predvidenem roku je vložila načrt finančne reorganizacije, s katerim je predlagala prisilno poravnavo in pojasnila metode finančne reorganizacije, ki so zagotovile izpolnitev obveznosti iz predlagane prisilne poravnave. Narok za prisilno poravnavo je potekal 25.10.2000. Sprejet je bil sklep, da se prisilna poravnava potrdi. Prisilna poravnava je postala pravnomočna dne 7.11.2000.

V centralnem registru KDD so bile 12.12.2001 izdane delnice iz dokapitalizacije in zamenjane stare z novimi v razmerju 5:1.

V juniju leta 2003 smo po obsežnih pripravah začeli z investiranjem na razvitih kapitalskih trgih in na trgih izvedenih finančnih instrumentov.

Na 16. skupščini, 18. maja 2007  je bil srejet sklep o uvedbi kosovnih delnic.

V avgustu 2007  je skupina prevzemnikov na čelu z Niko DUS d. d. uspešno prevzela družbo.

V septembru 2009 so bila izvedena dokončna poplačila terjatev iz zaključenih stečajev  Hipotekarne banke Brežice in Nike BPD.

V decembru 2011 smo začeli  uporabljati programski paket GEPArd, ki je plod našega večletnega razvoja.

V letu 2012 smo v uporabo predali tri verzije programskega paketa GEPArd.

V letu 2013 smo v uporabo predali tri verzije programskega paketa GEPArd.

V letu 2014 smo v uporabo predali tri verzije programskega paketa GEPArd.

 

Naložbe

Kratkoročne