Zgodovina v besedi

Družba Nika, investiranje in razvoj, d. d., Brežice ima sedež v Brežicah, Trg izgnancev 1a. Matična številka družbe je 5431611, njena davčna številka pa SI58420959.

Nika, investiranje in razvoj, d. d., Brežice je bila ustanovljena 10. 8. 1990 in vpisana v sodni register pod št. srg. 990/90 dne 26. 11. 1990 pri Temeljnem sodišču v Novem mestu, Enota v Novem mestu. Osnovni kapital družbe je bil razdeljen na 20.000 rednih delnic na prinosnika, z nominalno vrednostjo 100 DEM za delnico.

Z delnico Nika se je začelo trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze 4. 6.1991.

Po sklepu skupščine dne 31. 5. 1994 je prišlo do razdelitve ene stare delnice NIKA d. d. na 20 novih delnic ter do povečanja osnovnega kapitala družbe iz lastnih sredstev na 400 mio SIT, tako da je nominalna vrednost ene nove delnice znašala 1.000,00 SIT. Povečanje osnovnega kapitala na 400 mio SIT je bilo vpisano v sodni register Temeljnega sodišča v Novem mestu dne 30. 9. 1994, s sklepom 94/01782.

Po sklepu skupščine dne 31. 5. 1995 je prišlo do povečanja osnovnega kapitala z izdajo 80.000 delnic serije A druge izdaje. Povečanje osnovnega kapitala na 480 mio SIT je bilo vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Krškem dne 16.7.1996, s sklepom 96/00139.

Nika d. d. je dne 27. 3. 2000 vložila predlog za začetek postopka prisilne poravnave, naslovno sodišče pa je s sklepom z dne 19. 4. 2000 odločilo, da se nad dolžnikom začne postopek prisilne poravnave. Nato je v predvidenem roku vložila načrt finančne reorganizacije, s katerim je predlagala prisilno poravnavo in pojasnila metode finančne reorganizacije, ki so zagotovile izpolnitev obveznosti iz predlagane prisilne poravnave. Upniške terjatve so bile poravnane delno s pretvorbo terjatev v lastniške deleže, delno pa skozi poplačilo v višini 20 % terjatev. Definirane so bile tudi terjatve ločitvenih upnikov, na katere postopek prisilne poravnave ni imel vpliva. Zaradi izvedbe konverzije terjatev v lastniške deleže je skupščina družbe dne 26. 6. 2000 sprejela sklep o spremembi osnovnega kapitala. Ta se je najprej zmanjšal zaradi pokrivanja tekoče izgube in hkrati povečal zaradi konverzije terjatev. Narok za prisilno poravnavo je potekal 25. 10. 2000, o naroku je bil sestavljen zapisnik. Sprejet je bil sklep, da se prisilna poravnava potrdi, sklep o prisilni poravnavi pa se vpiše v sodni register pod vložno številko 1/1391/00. Prisilna poravnava je postala pravnomočna 7. 11. 2000. Vse navedene spremembe so bile registrirane pri Okrožnem sodišču v Krškem, osnovni kapital, izkazan v poslovnih knjigah, se tako ujema z osnovnim kapitalom, registriranim pri sodišču in znaša 189.946 tisoč SIT.

V centralnem registru KDD so bile 12. 12. 2002 izdane delnice iz dokapitalizacije in zamenjane stare z novimi v razmerju 5:1.

V juniju leta 2003 smo po obsežnih pripravah začeli z investiranjem na razvitih kapitalskih trgih in na trgih izvedenih finančnih instrumentov.

Na 16. skupščini 18. maja 2007 je bil sprejet sklep o uvedbi kosovnih delnic.

V avgustu 2007 je skupina prevzemnikov na čelu z Niko DUS d. d. uspešno prevzela družbo.

V septembru 2008 so bila izvedena dokončna poplačila terjatev iz zaključenih stečajev Hipotekarne banke Brežice in Nike BPD.

V decembru 2011 smo začeli uporabljati programski paket GEPArd, ki je plod našega večletnega razvoja.

V letu 2012 smo v uporabo predali tri verzije programskega paketa GEPArd.

V letu 2013 smo v uporabo predali tri verzije programskega paketa GEPArd.

V letu 2014 smo v uporabo predali tri verzije programskega paketa GEPArd.

Na 24. skupščini 23. maja 2015 je bil sprejet sklep o odobrenem kapitalu. Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 94.973 novih nematerializiranih kosovnih navadnih ali prednostnih delnic, po emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s soglasjem nadzornega sveta.

V letu 2015 smo v uporabo predali tri verzije programskega paketa GEPArd.

V letu 2016 je šla Moja delnica BPH v stečaj, s tem smo izgubili največjega kupca svojih storitev in najemnika poslovnih prostorov, kar je pomenilo izpad skoraj polovice prihodkov.

V avgustu 2016 smo začeli izvajati prilagoditev GEPArd za delovanje na TradeStation.

V maju 2017 smo začasno opustili nadaljnji razvoj prilagoditev GEPArd za delovanje na TradeStation, ker smo ocenili, da je svetovalna dejavnost zagonskim podjetjem bolj donosna.

V maju 2017 smo po nekajmesečnih pripravah na Facebooku objavili, da pod blagovno znamko Ethereum Accelerator Nika ponujamo paket svetovalnih storitev za zagonska podjetja, ki želijo izvesti financiranje projekta z izdajo kripto žetonov.


 

Naložbe

Kratkoročne