Nagovor uprave

Spoštovani delničarji, spoštovani poslovni prijatelji!

Za nami je poslovno leto 2017, čas prestrukturiranja, ko smo šli nižje, kot smo pričakovali, a naredili tudi obrat z dejavnostjo, ki je nismo predvidevali v času pisanja gospodarskega načrta pred dobrim letom dni. V nagovoru Letnega poročila 2016 smo zapisali, da so razmere zahtevale premislek in ukrepanje s ciljem ohraniti »zaklade« podjetja, zmanjšati izgubo in doseči pozitivni denarni tok v letu 2018.

Pretekli rezultati kažejo, da že samo oddajanje poslovnih prostorov zagotovi pozitivni denarni tok, če oddamo v najem več kot 85 % površin. V preteklosti smo k temu dodali še prihodke iz trgovanja za svoj račun in v manjši meri najemnine za storitve GEPArd, zato smo tudi v gospodarski načrt za leto 2017 zapisali to usmeritev. Med letom se je pokazalo, da je bilo oddati poslovne prostore težje, kot smo predvidevali, zato smo iskali in pripravili storitev, ki nadgradi oddajanje poslovnih prostorov.

Ravnali smo v skladu s svojimi vrednotami, ki so že vrsto let zapisane v letnih poročilih. Sposobnost odkrivanja in izkoriščanja tržnih priložnosti ter želja po nenehnem razvoju, učenju in izpopolnjevanju so nas pripeljale v »kripto ekosistem«. V okolju se je v letu 2017 razcvetela tehnologija veriženja podatkovnih blokov (Blockchain) in financiranje zagonskih podjetij z z izdajo kripto žetonov, kar so izzivi prihodnosti in ideje, usmerjene v prihodnost, ki nas motivirajo in nam predstavljajo priložnost za rast in razvoj. Glede na svoje vrednote smo se prilagodili spremembam v okolju. Ugotovili smo, da je lahko kombinacija računalniških, poslovnih in finančnih znanj, ki smo jih pridobili in razvili v 30 letih podjetniških in finančnih izkušenj, dragocena in vredna pomoč zagonskim podjetjem. Zagonska podjetja, ki želijo izvesti financiranje projekta z izdajo kripto žetonov, so specifična, ker že v pol leta dosežejo dimenzijo in vse in še več problemov, kot jih imajo štiri ali pet let stara organsko rastoča podjetja. Mi in naši zunanji sodelavci imamo izkušnje iz take dimenzije podjetij, poznamo pasti, tudi pasti uspeha in napuha, v katere lahko padejo mladi podjetniki. Zato smo pripravili okolje, ki je več kot zgolj pospeševalnik za pridobivanje vlagateljev, ampak tudi inkubator, ki pomaga priti zagonskemu podjetju do izdelka ali storitve in kupcev. Do maja smo pripravili in udejanjili blagovno znamko Ethereum Accelerator Nika za zagonska podjetja, ki želijo izvesti financiranje projekta z izdajo kripto žetonov. Ta podjetja pridobijo s podpisom pogodbe s pospeševalnikom - inkubatorjem:

  • svetovanje (strateško ekonomsko, pri pripravi dokumentov, postopkov ICO, bele knjige, vsebin spletnih strani, pri vzpostavitvi poslovne informatike, digitalnega marketinga, prodaje, pri izbiri zunanjih sodelavcev),
  • pomoč in podporo pri (organizaciji zagonskega podjetja, razvoju človeških virov, delovnih, prodajnih kompetenc in na morebitnih drugih področjih, kjer ima zagonsko podjetje primanjkljaj znanj in izkušenj),
  • izvedbo nekaterih poslovnih funkcij zagonskega podjetja (najem poslovnih prostorov; izvajanje računovodstva; začasno gostovanje na strežnikih)
  • Coaching, sodelovanje in delitev izkušenj z drugimi podjetji v pospeševalniku - inkubatorju.

Več o tem smo zapisali v posebnem poglavju na strani 11.

Ker se je pokazalo, da lahko s pospeševalnikom inkubatorjem sicer pol leta kasneje dosežemo veliko večje povečanje prihodkov, nimamo pa niti sredstev niti ekipe, ki bi hkrati izvajala projekt GEPArd in trgovanje za svoj račun, smo se odločili projekt GEPArd začasno zaustaviti.

Odločitev ne nadaljevati po starem, ampak vzpostaviti pospeševalnik - inkubator Ethereum Accelerator Nika je pomenila manjši denarni tok v letu 2017, a podpisano pogodbo, ki zagotavlja denarni tok dve leti v letih 2018, 2019 in 2020, v skupni vrednosti več kot pol milijona €. Kratkovidnost financerja dolgoročnega kredita (NKBM) je bila brezmejna in nam že skoraj leto dni povzroča likvidnostne težave. Pri njih je še vedno senca stečaja Moje delnice BPH, ki nam je resnično povzročila velik izpad prihodkov (izgubili smo največjega najemnika poslovnih prostorov in edinega najemnika programskega paketa GEPArd), ki nam jih v letu 2017 še ni uspelo nadomestiti.

Nepremičnina je zaradi prenovitve, gospodarske rasti in rasti cen poslovnih prostorov ter novih vsebin na lokaciji pridobila na vrednosti. Solastnik stavbe Triglav upravljanje nepremičnin si prizadeva na tej lokaciji narediti eno od poslovno finančnih središč v Ljubljani. Nepremičnine in zemljišče je glede na SRS mogoče vrednotiti na dva načina: po pošteni ali po nabavni vrednosti. Vodstvo podjetja se je med dvema možnostma odločilo vrednotiti nepremičnine in zemljišče po nabavni vrednosti, zato da podjetje obračunava strošek amortizacije in ima ter bo imelo zaradi take obravnave davčni ščit še vrsto let. Glede na 61. člen ZGD, ki govori, da mora letno poročilo prikazovati resničen in pošten prikaz premoženja, opozarjam, da je ta naložba v računovodskih izkazih podcenjena okoli 1.000.000 €; tako glede na cenitev iz leta 2017, kot tudi glede na prometno vrednost, ki jo dobimo, če površino svojih poslovnih prostorov pomnožimo s transakcijsko ceno podobnih pisarn v Ljubljani.

Treba je povedati, da imamo za prihodnja leta, ko bomo ustvarjali dobiček, 436.000 € v bilanci stanja neevidentiranih terjatev za odložene davke, s katerimi si bomo lahko v prihodnje zniževali obveznost za plačilo davka od dobička.

V revizijskem mnenju imamo že drugo leto zapored pridržke. Če bi v izkazih uporabili drugačen, prav tako po standardih pravilen prikaz premoženja in kapitala družbe, bi izkazali celo višji kapital in odpravili razloge za pridržke. V takem primeru bi morali začeti nepremičnino vrednotiti po tržni vrednosti in narediti ustrezne popravke za naložbe in terjatve, ki so navedene v štirih točkah podlag za mnenje s pridržki. Tudi če bi hipotetično oblikovali popravke za te naložbe v celoti, bi bil rezultat tega dejanja 130.000 € višji kapital. Pri presoji smo upoštevali podcenjenost nepremičnin v sredstvih in ugotovili, da morebitna precenjenost naložb in terjatev ne more biti tolikšna, da prikaz celote premoženja družbe ne bi bil pošten. Verjetno se sprašujete, zakaj ne naredimo teh petih knjižb in se s tem izognemo mnenju s pridržki? Odgovor je: zato ker bi imeli potem vsako leto 85.000 € nižji strošek amortizacije in bi plačali 16.000 € več davka na dobiček. Uprava se je v tej dilemi odločila, da ne bo prevrednotila naložb in zato prejela revizijsko mnenje s pridržki.

Zapadle 12 mesečne komercialne zapise smo zamenjali z novimi 12 mesečnimi zapisi NIK03.

Pregled poslovanja v nadaljevanju poročila kaže pričakovan izpad poslovnih prihodkov od najemnin, izpad trgovanja za svoj račun pa je povzročil posledično nižje finančne prihodke. Na nižje prihodke smo se odzvali z znižanjem materialnih stroškov in stroškov dela, saj smo zmanjšali število zaposlenih in začasno izplačevali nižje plače upravi.

Kljub znižanju kapitala zaradi izgube dolgovi ne predstavljajo več kot dobri dve petini virov sredstev.

Verjamemo, da bomo s svetovalno dejavnostjo dosegli tak uspeh, da bomo po treh letih izgub v naslednjem poročilu zopet govorili o dobičku.

 

Mag. Branko Šušterič

 

Naložbe

Kratkoročne