Sklic skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in ZTFI (Ur.l.RS, št. 67/2007) ter na podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Krivec 75, 1000 Ljubljana, uprava družbe sklicuje 31. redno sejo skupščine delničarjev družbe,


ki bo v ponedeljek, 23. avgusta 2021, ob 12.uri v notarski pisarni Andreja Doklerja, Maistrova 2, Brežice.

 

Dnevni red s predlogi sklepov

 • Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Sprejme se predlagani dnevni red.
 • Izvolitev organov skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Skupščina izvoli svoje organe.
 • Imenovanje revizorja
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: Skupščina za revidiranje letnih poročil družbe za leta 2021, 2022 in 2023 imenuje revizijsko družbo Grant Thornton Audit d. o. o.
 • Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2020
 • Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2020
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Ugotovi se, da družba za leto 2020 nima bilančnega dobička.
  Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2020.
  Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2020.
 • Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Krivec 75, Ljubljana vsak delavnik od 22. 7. 2021 do 23. 8. 2021 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na www.nikadd.si in seonet.ljse.si.

  Udeležba na skupščini

  Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji Nike investiranje in razvoj, d. d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oz. pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupščine.

  Dopolnitev dnevnega reda

  Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

  Ponovno zasedanje skupščine

  Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku (23. 8. 2021 ob 13. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30 % glasov. Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 6. 9. 2021 ob 13. uri.

  mag. Branko Šušterič
  Datum: 22. 7. 2021
   

  Naložbe

  Kripto