Sklic skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in ZTFI (Ur.l.RS, št. 67/2007) ter na podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, uprava družbe sklicuje 30. redno sejo skupščine delničarjev družbe,


ki bo v petek, 20. novembra 2020, ob 13.uri v notarski pisarni Andreja Doklerja, Maistrova 2, Brežice.

 

Dnevni red s predlogi sklepov

 • Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Sprejme se predlagani dnevni red.
 • Izvolitev organov skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Skupščina izvoli svoje organe.
 • Imenovanje revizorja
  Skupščina preklicuje sklep, sprejet na 29 (devetindvajseti) redni seji skupščine, dne 8.6. 2018 pod peto točko dnevnega reda, da se za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo za leto 2018 imenuje revizijsko družbo BDO revizija d. o. o. Skupščina za revidiranje letnih poročil družbe za leta 2018, 2019 in 2020 imenuje revizijsko družbo BDO revizija d. o. o.
 • Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2018
 • Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2018
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Ugotovi se, da družba za leto 2018 nima bilančnega dobička.
  Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2018.
  Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2018.
 • Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2019
 • Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2019
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
  Pokrivanje davčne izgube v tekočem davčnem obdobju na dan 31.12.2019 znaša 9.014,79€, za ta znesek se pokriva akumulirano izgubo preteklih let.

  Ugotovi se, da družba za leto 2019 nima bilančnega dobička.
  Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2019.
  Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2019.
 • Sprememba sedeža
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Spremeni se sedež družbe, ki je po novem: LJUBLJANA
 • Sprememba statuta
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: 
  2. člen se v drugem odstavku spremeni tako, da se besedilo »Sedež družbe je v Brežicah, Trg izgnancev 1 (ena)a« zamenja z »Sedež družbe je v Ljubljani«
  66. člen se v prvem stavku spremeni tako da se besedilo »sprejete na seji skupščine dne 22. 5. 2015 (dvaindvajsetega maja dva tisoče petnajst« zamenja z »sprejete na skupščini dne 20. 11. 2020 (dvajsetega novembra dva tisoč dvajset)
  Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta in prečiščeno besedilo statuta.
 • Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice vsak delavnik od 20. 10. 2020 do 20. 11. 2020 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na www.nikadd.si in seonet.ljse.si.

  Udeležba na skupščini

  Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji Nike investiranje in razvoj, d. d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oz. pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupščine.

  Dopolnitev dnevnega reda

  Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

  Ponovno zasedanje skupščine

  Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku (20. 11. 2020 ob 14. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30 % glasov. Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 4. 6. 2020 ob 13. uri.

  mag. Branko Šušterič
  Datum: 20. 10. 2020
   

  Naložbe

  Kripto