Prihodnost - strateški cilji

 

Cilj Nike, Investiranje in razvoj, d. d. je trajnostno naravnan razvoj, s tem pa tudi dolgoročna uspešnost družbe. Nika se jasno zaveda, da je pri zagotavljanju konkurenčnosti ključnega pomena kakovost. Zato si prizadevamo dosledno poslovati po modelu celovitega upravljanja kakovosti in se na vseh ravneh poslovanja primerjati z najboljšimi svetovnimi praksami. Nika je poslovno odlično podjetje tudi na področju vključevanja lastnega razvoja visoke stopnje informatizacije in avtomatizacije poslovnih procesov. V načrtu razvoja svojim sedanjim in prihodnjim delničarjem in drugi javnosti predstavljamo načela, norme, predvidena ravnanja in izbrane poti do zastavljenih ciljev. Za orientacijo pri pripravi le teh uporabljamo: naše poslanstvo in našo vizijo, ki sta zapisana na četrti stani tega poročila.

Naši strateški cilji:

 • povečevati donosnost lastniškega kapitala in postopno s povečevanjem dve odstotni točki na leto doseči do leta 2019 donosnost sedem odstotnih točk nad donosnostjo enomesečnih zakladnih menic,
 • uresničiti rast premoženja družbe,
 • zagotavljati stabilno rast tržne vrednosti družbe,
 • učinkovito obvladovati tveganja,
 • racionalizirati stroške poslovanja,
 • utrditi ugled družbe.
 • V nadaljevanju predstavljamo konkretne podatke in dejavnosti, ki jih nameravamo izvajati v letu 2017.

  Predvideni obseg dejavnosti

  Ker so omejitveni dejavnik za dejavnost investiranja viri sredstev, povejmo, da v letu 2017 ne predvidevamo povečanja kapitala. Obseg zadolženosti bomo povečevali za približno 40.000 €, kolikor bo znašal primanjkljaj denarnega toka v najslabšem primeru. Ohranjali bomo stopnjo dolžniškosti financiranja 40 % vseh virov financiranja. Svoje naložbene in trgovalne dejavnosti bomo pretežno usmerili na tuje razvite trge kapitala, kjer bomo skušali doseči več kot desetino prihodkov.

  Upravljanje nepremičnin je naša prva dejavnost po prihodkih, hkrati pa predstavlja tudi naš prvi naložbeni steber.

  Načrtovane naložbe

  Načrtovane naložbe lahko razdelimo v tri sklope:
 • kratkoročne naložbe kot donosno upravljanje prostih sredstev;
 • srednjeročne naložbe v obliki upravljanja kapitalskih naložb v nepovezana podjetja;
 • nepremičninske naložbe, ki izhajajo iz upravljanja in vzdrževanja nepremičnin.
 • Največ pozornosti bomo namenjali kratkoročnim naložbam. Postopno bomo relativno pa tudi absolutno zmanjševali srednjeročne naložbe in jih spreminjali v kratkoročne. Naložbe bomo financirali z lastnimi sredstvi in z dezinvestiranjem.

  Razvoj dejavnosti in trendi pri poslovanju, predvideni položaj

  Naše prednosti so izkušnje in znanje (predvsem o razvoju strategij za aktivno kvantitativno globalno upravljanje portfelja finančnih naložb), ki ga nenehno izpopolnjujemo ter programski paket GEPArd. Svoj razvoj smo povezali z naprednimi tehnologijami.
  Načrtujemo polovico manjše prihodke iz upravljanja nepremičnin kot v letu 2016 in za polovico zmanjšane prihodke financiranja v tujini.

  Razvojno politiko je pripravil direktor družbe mag. Branko Šušterič.

   

  Naložbe

  Kratkoročne