Delnice NIKN

Osnovni kapital družbe Nika, Investiranje in razvoj, d. d. je razdeljen na 189.946 navadnih rednih kosovnih delnic na prinositelja in kodo NIKN, mednarodna ISIN oznaka vrednostnega papirja je SI0031100793. Delnice so izdane v nematerializirani obliki. Delniško knjigo vodi KDD. Delnice so navadne. Navadne delnice dajejo njihovim imetnikom: pravico do udeležbe pri upravljanju družbe; pravico do dela dobička (dividenda); pravico do izplačila ob likvidaciji družbe. Delničarji imajo predkupno pravico za nove delnice, saj jim pripadajo nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem kapitalu družbe. Drugačen skupščinski sklep je ničen. Družba nima lastnih delnic.

Zadnja izračunana revidirana knjigovodska vrednost delnice je 3,22 EUR. Uporabljena metoda za izračun je celoten kapital/število delnic.

Trgovanje z delnicami NIKN

Delnice Nike, Investiranje in razvoj, d. d. so bile uvrščene na Ljubljansko borzo 4. 6. 1991. Z njimi se trguje v borzni kotaciji v segmentu rednih delnic. V obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 je bilo na Ljubljanski borzni 123 trgovalnih dni. V tem času z delnico NIKN ni bilo sklenjenega nobenega posla.

Na naslednjem grafu smo prikazali gibanje tečaja, prometa in relativno gibanje indeksa SBITOP.


V naslednji tabeli smo prikazali glavne tržne kazalce za delnico našega podjetja:

Podatki o delnici 30. 6. 2020 30. 6. 2019
Tečaj 35,00 EUR 35,00 EUR
Kapitalizacija 6.648.110 EUR 6.648.110 EUR
P/E 102,70 0,00
Dividendni donos 0% 0%
Vrednostni obrat 2020 2019
0,00 0,00

Največji delničarji - skupno število delničarjev

Ker so delnice NIKN prinosniške, lahko izdajatelji v KDD pridobimo le podatek o skupnem številu delničarjev, ki je bilo 150 na dan 30. 6. 2020. Na podlagi podatkov o kvalificiranih deležih smo sestavili seznam največjih delničarjev, ki imajo kvalificirane deleže.

Delničar delež
Nika DUS - v stečaju 40,64%
Nika RIS - v stečaju 17,10%
Nika OTS - v stečaju 11,26%
Polonca Šušterič 10,97%
Drugi delničarji 25,02%
 

Naložbe

Kripto