Delnice NIKN

Osnovni kapital družbe Nika, Investiranje in razvoj, d. d. je razdeljen na 189.946 navadnih rednih kosovnih delnic na prinositelja in kodo NIKN, mednarodna ISIN oznaka vrednostnega papirja je SI0031100793. Delnice so izdane v nematerializirani obliki. Delniško knjigo vodi KDD. Delnice so navadne. Navadne delnice dajejo njihovim imetnikom: pravico do udeležbe pri upravljanju družbe; pravico do dela dobička (dividenda); pravico do izplačila ob likvidaciji družbe. Delničarji imajo predkupno pravico za nove delnice, saj jim pripadajo nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem kapitalu družbe. Drugačen skupščinski sklep je ničen. Družba nima lastnih delnic.

Zadnja izračunana revidirana knjigovodska vrednost delnice je 11,79 EUR. Uporabljena metoda za izračun je celoten kapital/število delnic.

Trgovanje z delnicami NIKN

Delnice Nike, Investiranje in razvoj, d. d. so bile uvrščene na Ljubljansko borzo 4. 6. 1991. Z njimi se trguje v borzni kotaciji v segmentu rednih delnic. V obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 je bilo na Ljubljanski borzni 249 trgovalnih dni. V tem času je bilo z delnico NIKN sklenjenega za 7.700,90 EUR prometa, kar predstavlja 0,13 odstotka celotne izdaje delnic. Najnižji tečaj je bil dosežen 10. januarja pri 29,40 EUR, najvišji pa 1. decembra pri 33,70 EUR za delnico. Povprečni tečaj v tem obdobju je znašal 31,06 EUR.

Na naslednjem grafu smo prikazali gibanje tečaja, prometa in relativno gibanje indeksa SBITOP.

NIKN

V naslednji tabeli smo prikazali glavne tržne kazalce za delnico našega podjetja:

Podatki o delnici 31.12.2014 31.12.2013
Tečaj 33,70 EUR 28,80 EUR
Kapitalizacija 6.401.180,20 EUR 5.470.444,80 EUR
P/E 842,50 0,00
Dividendni donos 0% 0%
Vrednostni obrat 2014 2013
0,00130 0,00335

Največji delničarji - skupno število delničarjev

Ker so delnice NIKN prinosniške, lahko izdajatelji v KDD pridobimo le podatek o skupnem številu delničarjev, ki je bilo 206 na dan 31. 12. 2014. Na podlagi podatkov o kvalificiranih deležih smo sestavili seznam največjih delničarjev, ki imajo kvalificirane deleže.

Delničar delež
Nika DUS 40,64%
Nika RIS 17,10%
Branko Šušterič 14,78%
Nika OTS 11,26%
Drugi delničarji 15,92%
 

Naložbe

Kratkoročne