Poročilo nadzornega sveta

Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Nike d.d. za leto 2017

1. Splošni podatki - Nadzorni svet in komisije Nadzorneaga svet

Sestava Nadzornega sveta v letu 2017 in stroški delovanja so razkriti v Izjavi o upravljanju v poslovnem delu letnega poročila. Nadzorni svet je imel oblikovano:

Revizijsko komisijo,

ki se je sestala na dveh sejah in je med drugim spremljala in obravnavala:

  • postopke računovodskega poročanja in zunanjo revizijo letnih računovodskih izkazov,
  • nadzirala oziroma obravnavala sklepanje pogodb z revizijskimi družbami

2. Poročilo nadzornega sveta o načinu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom

Nadzorni svet je svojo nadzorno vlogo opravljal predvsem na svojih sejah. Opravil je oceno lastnega delovanja in med drugim ugotovil, da so v delovanje vključeni vsi njegovi člani, ki so za delo usposobljeni in primerni in ki s prisotnostjo ter aktivnostjo na sejah prispevajo k uresničevanju nalog v pristojnosti nadzornega sveta. V poslovnem letu 2017 se je sestal na štirih rednih sejah. Med poslovnim letom se je nadzorni svet seznanil z vsebino obeh četrtletnih in polletnega poročila. Sprejeli smo Izjavo o skladnosti upravljanja družbe s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb za obdobje med majem 2016 in aprilom 2017. Skupščini smo predlagali imenovanje revizijske družbe BDO revizija d. o. o. za revidiranje letnega poročila za leto 2017. Dali smo soglasje h gospodarskemu načrtu za leto 2017. Preko poročil uprave se je nadzorni svet seznanjal in preverjal poslovanje in vodenje družbe. Poročila so vsebovala tekoče bilančne podatke: bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. Uprava je na sejah informirala nadzorni svet tudi o:

  • strateških ciljih podjetja;
  • pripravah in udejanjenju, da pod blagovno znamko Ethereum Accelerator Nika ponujamo paket svetovalnih storitev za zagonska podjetja, ki želijo izvesti financiranje projekta z izdajo kripto žetonov;
  • poteku stečajnega postopka Moje delnice BPH;
  • Dejavnikih tveganja, ki izvirajo iz dejavnosti, finančna tveganja, zunajbilančna tveganja in tveganja neuresničitve strategije ter mehanizmih za obvladovanje teh tveganj.

Nadzorni svet meni, da so bila poročila uprave dovolj jasna in podrobna in da so izražala resnično sliko poslovanja čez celo leto. Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava družbe v poslovnem letu 2017 delala zadovoljivo. Mnenje nadzornega sveta o poročanju uprave je pozitivno, zato predlaga skupščini, da ji podeli razrešnico.

Nadzorni svet obvešča skupščino o obstoju nasprotja interesov, ker sta člana bližja družinska člana. Nadzorni svet ima ukrepe in ravnanje v teh primerih določene v svojem poslovniku.

3. Stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila

Nadzorni svet je podrobno pregledal revizijsko poročilo in ugotavlja, da je revizijska družba podala prilagojeno mnenje s pridržki. Razen razlogov za pridržke je uprava letno poročilo sestavila in postavke v računovodskih izkazih in drugih sestavinah letnega poročila izkazala v skladu s pravili, določenimi v zakonu in SRS.

4. Stališče nadzornega sveta do izjave o upravljanju družbe

Nadzorni svet je podrobno pregledal izjavo o upravljanju družbe in ugotavlja, da je uprava izjavo o upravljanju sestavila skladu s pravili, določenimi v zakonu in Kodeksu o upravljanju delniških družb.

5. Sklep nadzornega sveta v zvezi s potrditvijo letnega poročila

Izhajajoč iz druge točke poročila in glede na to, da je bilo letno poročilo izdelano v zakonitem roku, nadzorni svet potrjuje letno poročilo, ki ga je sestavila uprava.

6. Mnenje nadzornega sveta o predlogu uprave za uporabo bilančnega dobička.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, da izguba tekočega leta ostane nepokrita.


 

 

 

 

Naložbe

Kratkoročne