Izjava o skladnosti s Kodeksom

NIKA d.d. BREŽICE, Brežice

Izjava o skladnosti s Kodeksom


IZJAVA O SKLADNOSTI UPRAVLJANJA DRUŽBE S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB Z DNE 18. 12. 2009

Cilj Nike, Investiranje in razvoj, d. d., je dolgoročna uspešnost družbe. Nika d. d. pozitivno sprejema določila in načela Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, saj je prepričana, da bo preko uvajanja priporočene poslovne prakse in enotnega oblikovanja standardov zmanjšana možnost sporov in povečana preglednost poslovanja. Za investitorje bo omogočena večja primerljivost vseh javnih gospodarskih družb.

Nadzorni svet in uprava sta v skladu s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških služb skupaj oblikovala in na seji nadzornega sveta dne 20. avgusta 2010 sprejela Politiko upravljanja družbe Nika d. d., ki je bila 12. novembra 2010 objavljena v borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze. Dostopna je tudi na spletnih straneh www.nikadd.si.

Uprava in nadzorni svet družbe Nika d. d. izjavljata in delničarje in javnost obveščata, da je bilo v obdobju od objave izjave v letnem poročilu 2015 (1. 4.2016) do dneva objave izjave v letnem poročilu 2016 (17. 5. 2017), upravljanje družbe skladno z ZGD, ZTFI, Pravili Ljubljanske borze ter drugimi splošnimi predpisi. Družba spoštuje določbe Kodeksa v celoti, razen nekaterih določb, ki so navedene v nadaljevanju in za katere podajamo obrazložitve:

Določila Kodeksa 6.2. »Pri volilnem predlogu, ki ga oblikuje nadzorni svet, vsaj polovico članov nadzornega sveta sestavljajo neodvisni člani. Za neodvisne člane nadzornega sveta se smatrajo tisti člani, ki pri delovanju in odločanju delujejo samostojno. Za odvisne člane se vedno smatrajo člani nadzornega sveta, pri katerih obstaja tesnejša ekonomska povezava z družbo, njeno upravo ali večjimi delničarji ...«

V nadzornem svetu sta dva člana družinsko povezana. Nadzorni svet je v letu 2006 sprejel dopolnjeni poslovnik z ustreznimi določili, za presojo nasprotja interesov ter postopke ravnanja v zvezi z njim.

Določila Kodeksa 15 »Uprava je sestavljena tako, da se zagotovi sprejemanje odločitev v korist družbe. Vedno je veččlanska in sestavljena z namenom skrbnega in odgovornega izpolnjevanja ciljev družbe. Uprava deluje v skladu z visokimi etičnimi standardi in upošteva interese vseh skupin deležnikov. Med člani uprave je vzpostavljeno medsebojno zaupanje, omogočena sta odprta razprava in konstruktivno sprejemanje drugačnih mnenj. Pristojnosti članov in način delovanja veččlanskega organa so urejene s poslovnikom o delu uprave.«

Glede na velikost družbe lahko enočlanska uprava z visokimi etičnimi standardi in upoštevajoč interese vseh družbenikov odgovorno izpolni cilje družbe.

Določila Kodeksa 21.3. »Družba zagotovi javne objave sporočil tudi v jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih, v tem jeziku izdela tudi letno poročilo.«

Zaradi majhnosti družbe in ker meritve na spletni strani kažejo, da jo obiskuje manj kot 15% tujcev, družba zaenkrat še ne uporablja večjezičnosti.

Določila Kodeksa 22.8. »Družba zaradi primerljivosti računovodskih izkazov sestavi in objavi letne in medletne konsolidirane računovodske izkaze na podlagi mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP).«

Družba ni zavezana k sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov, zato uporablja SRS.


V Ljubljani 16. 5. 2017

Predsednik NS:
Nika Ovsenik, magistrica finančne matematike
direktor:       
mag. Branko Šušterič
 

Naložbe

Kratkoročne