Izjava o skladnosti s Kodeksom

NIKA d.d. BREŽICE, Brežice

Izjava o skladnosti s Kodeksom


IZJAVA O SKLADNOSTI UPRAVLJANJA DRUŽBE S KODEKSOMUPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB Z DNE 27. 10. 2016

CiljNike, Investiranje in razvoj, d. d., je dolgoročna uspešnost družbe. Nika d. d.pozitivno sprejema določila in načela Kodeksa upravljanja javnih delniškihdružb, saj je prepričana, da bo preko uvajanja priporočene poslovne prakse inenotnega oblikovanja standardov zmanjšana možnost sporov in povečanapreglednost poslovanja. Za investitorje bo omogočena večja primerljivost vsehjavnih gospodarskih družb.

Nadzornisvet in uprava sta v skladu s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniškihslužb skupaj oblikovala in na seji nadzornega sveta dne 20. avgusta 2010 sprejelaPolitiko upravljanja družbe Nika d. d., ki je bila 12. novembra 2010 objavljenav borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze. Dostopna je tudi naspletnih straneh www.nikadd.si

Uprava innadzorni svet družbe Nika d. d. izjavljata in delničarje in javnost obveščata,da je bilo v obdobju od objave izjave v letnem poročilu 2016 (17. 5. 2017) dodneva objave izjave v letnem poročilu 2017 (26. 4. 2018), upravljanje družbeskladno z ZGD, ZTFI, Pravili Ljubljanske borze ter drugimi splošnimi predpisi.Družba spoštuje določbe Kodeksa v celoti, razen nekaterih določb, ki sonavedene v nadaljevanju in za katere podajamo obrazložitve:

Določila Kodeksa 4 »Uprava skupaj z nadzornim svetom oblikuje in sprejme Politikoraznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzoradružbe.«

Glede navelikost družbe je politika raznolikosti nesmiselna. V organih nadzora sozastopani predstavniki obeh spolov.

Določila Kodeksa 13.1 »Nadzorni svet enkrat letno opredeli načrt usposabljanja članovnadzornega sveta in komisij kot tudi okvirne stroške izobraževanja. Načrtusposabljanja opredeli obseg in vsebinska področja usposabljanja glede napotrebe posameznega člana in organa kot celote. Stroški izobraževanja članovnadzornih svetov in komisij so stroški poslovanja družbe in niso del plačil zaopravljanje funkcije.«

Zaradi varčevalnihukrepov tega v letu 2017 nismo izvedli.

Določila Kodeksa 20 »Uprava je sestavljena tako, da se zagotovi sprejemanje odločitev vkorist družbe. Vedno je veččlanska in sestavljena z namenom skrbnega inodgovornega izpolnjevanja ciljev družbe. Deluje v skladu z visokimi etičnimistandardi in upošteva interese vseh skupin deležnikov. Med člani uprave jevzpostavljeno medsebojno zaupanje, omogočena sta odprta razprava inkonstruktivno sprejemanje drugačnih mnenj. Pristojnosti članov in način delovanjaveččlanskega organa so urejene s poslovnikom o delu uprave.«

Glede na velikostdružbe bi bil strošek veččlanske uprave neupravičen. Enočlanska uprava,upoštevajoč interese vseh družbenikov, odgovorno izpolnjuje cilje družbe.

Določila Kodeksa 23. »Vsi člani nadzornega sveta in komisij so neodvisni. Odvisnostkandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotjeinteresov skladno s Prilogo B tega Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega)značaja in je relevantno ...«

V nadzornem svetu sta dva člana družinskopovezana. Nasprotje interesov kljub obstoju kriterija v točkah B3 ni relevantno.Nadzorni svet je v letu 2006 sprejel dopolnjeni poslovnik z ustreznimidoločili, za presojo nasprotja interesov ter postopke ravnanja v zvezi z njim.

Določila Kodeksa 24. »Družbe naj sklenejo pogodbo za zavarovanje odškodninske odgovornostičlanov organa vodenja in nadzora. Pogodba mora slediti zakonskim omejitvam, anaj hkrati družbo učinkovito varuje pred škodo ...«

Do sedaj nismo sklenili pogodbe zazavarovanje odškodninske odgovornosti.

Določila Kodeksa 26.2. »Služba notranjerevizije mora biti vzpostavljena skladno spravili, ki jih določajo Mednarodnistandardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju. Glavna naloga oseb,pristojnih za notranjo revizijo, je izvajanje neodvisnega nadzora nadurejenostjo in gospodarnostjo poslovanja družbe skladno s predpisi innotranjimi akti družbe, s posebnim poudarkom na kakovosti in ustreznostinotranjih kontrol ...«

Zaradi majhnosti družbe nismo vzpostavili službe notranje revizije.

Določila Kodeksa 28.3. »Družba zagotovi javne objave sporočil tudi v jeziku, ki se običajnouporablja v mednarodnih finančnih krogih.«

Zaradimajhnosti družbe in ker meritve na spletni strani kažejo, da jo obiskuje manj kot 15 % tujcev, družba za zdaj še ne uporablja večjezičnosti

Določila Kodeksa 29.2. »Družba razkrije tudi trajnostno poročilo, katerega del je poročilo odružbeni odgovornosti (odgovornosti do zaposlenih, potrošnikov, lokalneskupnosti ter varstva okolja …«

Družba ni izdelalatrajnostnega poročila.

Določila Kodeksa 29.8. »Družba zaradi primerljivosti računovodskih izkazov sestavi in objaviletne in polletne računovodske izkaze na podlagi mednarodnih standardovračunovodskega poročanja (MSRP).«

Če bi imela hčerinska podjetja, bi bilazavezana k sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov in bi moralauporabljati MRSP. Ker nima hčerinskih družb, uporablja SRS in zaradi tega neupošteva priporočila.


V Ljubljani 26. 4. 2018

Predsednik NS:
Nika Ovsenik, magistrica finančne matematike
direktor:
mag. Branko Šušterič
 

Naložbe

Kripto