GEPArd

Večletne raziskave na področju kvantitativnega upravljanja portfelja finančnih instrumentov smo v decembru 2011 zaokrožili s prvo verzijo globalnega elektronskega portfeljskega svetovalca tretje generacije GEPArd. Programski paket GEPArd je namenjen celoviti podpori upravljanja premoženja večjih portfeljev (nad 5 milijonov €). V programski paket so vgrajena številna spoznanja: o lastnostih finančnih trgov s področja finančne matematike; sistemske teorije, digitalnega procesiranja signalov; računalništva - razpoznavanja vzorcev z umetno inteligenco.

Za poljudnejši opis strategije upravljanja privzemimo nekaj športnih primerjav. Pri večini športov se igra napad in obramba. Pri jadranju, ki se dogaja v podobno naključnih razmerah kot trgi, lahko prideš na poljubno točko, neodvisno od kod piha veter. Če po ravnini voziš hitro, imaš lahko težave v ovinku, ki se pojavi nenadno pred teboj. Te ideje so nas vodile do odločitev, da mora biti strategija taka, da deluje v vse smeri, solidno preživi tudi nenadne slabe dogodke – »črne labode«, ki se zgodijo npr. enkrat v 1000 dnevih, da mora znati »igrati obrambo«. V takšni strategiji ima največjo težo časovno tempiranje. V strategijo sodijo samo taki postopki odločitev, ki so preverjeni, testirani na preteklih podatkih in trenirani kot pilotski trening na simulatorjih letenja, oziroma ravnanje pilotov pri kriznih situacijah.

Preprosteje povedano so v GEPArd zapisani številni postopki odločanja. Ti temeljijo na prepoznavanju vzorcev obnašanja trga, na katere se programski paket odziva z uporabo številnih bolj ali manj znanih trgovalnih strategij, ki jih med seboj kombinira in sestavlja v celovito rešitev. Deluje na dveh nivojih. V prvem določi omejitve, v drugem pa uravnava nihanja znotraj teh omejitev.

Ena glavnih nalog progama je pravočasno prepoznavanje tržnih dražljajev in odzivanje na spremenljive razmere na finančnih trgih. V ta namen GEPArd ves čas spremlja in meri odzive na novice in druge pomembne dogodke. Za razliko od človeka program ni podvržen čustvenim reakcijam in subjektivnim pričakovanjem. Zaradi tega so njegove reakcije na tržne razmere racionalnejše in učinkovitejše, kar mu omogoča boljše izkoriščanje tržnih nihajev ter pravočasno reagiranje na spremembe trendov ali vračanje k sredini. Z uporabo GEPArda se izboljša časovno tempiranje, poleg tega se tudi natančno uredi postopke odzivanja v potencialnih kriznih situacijah. S tem se bistveno zniža tveganja portfelja.

Program tako skrbi za pravilno izpostavljenost strankinih portfeljev glede na trenutne tržne razmere. Z drugimi besedami, programski paket GEPArd pomaga upravljavcu pri uravnavanju strukture portfelja in njegovega tveganja. Na izvedbeni ravni uporablja izvedene finančne instrumente (terminske pogodbe), ki zaradi svoje likvidnosti in nizkih stroškov najučinkoviteje zmanjšajo (v primeru padanja borznih tečajev) oziroma povečajo (ko tečaji rastejo) izpostavljenost portfelja.

Razvoj multidisciplinarnega programskega paketa GEPArd sledi sodobnim znanjem in najnovejšim spoznanjem na področju kvantitativnega upravljanja finančnih portfeljev. Zato je pomembno, da program nenehno testiramo, saj le tako pridobimo dovolj povratnih informacij za nadgradnjo in posodabljanje sistema. Testiranje je pomembno tudi zato, da se izloči vpliv sreče, ki pri upravljanju ne sme biti pomembnejša od veščin in sposobnosti.

 

Naložbe

Kratkoročne